Rajd Rowerowy “Odjazdowy Bibliotekarz …ŚLADAMI JOANNITÓW” 2018′

Regulamin Rajdu Rowerowego
Odjazdowy Bibliotekarz”
śladami Joannitów? 2018

Cel Imprezy:

 • integracja środowiska bibliotekarskiego i czytelniczego
 • walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotekarza
 • promowanie bibliotek i czytelnictwa
 • propagowanie roweru jako środka lokomocji
 • propagowanie zdrowego trybu życia i walorów turystycznych Gminy Trzcińsko-Zdrój
 • poznanie historii zakonu Joannitów

 Data imprezy 03.06.2018

 • zbiórka i obowiązkowa rejestracja uczestników 10.30- Rynek Miejski w Trzcińsku- Zdroju
 • rozpoczęcie rajdu – godz. 11.00
  • trasa rajdu:
   • Trzcińsko-Zdrój
   • Strzeszów
   • zamek Joannitów w Swobnicy
   • Stołeczna
   • Trzcińsko-Zdrój
 • planowany powrót około godz.16.30

Organizatorzy:

 • Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku- Zdroju
 • Stowarzyszenie na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży ?NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE?

Warunki uczestnictwa:

 • uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem rajdu i przestrzeganiem go oraz akceptowania decyzji Organizatora;
 • posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;
 • w rajdzie mogą brać udział osoby pełnoletnie, dzieci poniżej 12 lat mogą jechać
  z jego opiekunem prawnym, który bierze za dziecko całkowitą odpowiedzialność, dzieci powyżej 12 lat [niepełnoletnie] muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów;
 • posiadanie sprawnego technicznie roweru;
 • wskazane jest posiadanie kasków ochronnych, kamizelek lub odblasków;
 • nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczenie z rajdu;
 • uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne;

Sprawy organizacyjne rajdu:

 • uczestnik powinien zachować odpowiednią odległość miedzy rowerami
  podczas jazdy(2-3m);
 • przejście na drugą stronę ulicy pokonuje się pieszo, przeprowadzając rower;
 • w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do grupy oraz sytuacji na drodze, przestrzegać zakazu wyprzedzania, nie wolno wypuszczać kierownicy z rąk ani zdejmować nóg z pedałów;
 • należy jechać równo i spokojnie w szyku za wyznaczonym przewodnikiem grupy, niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji;
 • podczas postoju nie należy tarasować drogi, każde zatrzymanie powinno odbywać się poza jezdnią:
  • na parkingu,
  • łące lub polanie,
 • w czasie postoju nie należy oddalać się od grupy;

Odpowiedzialność:

 • uczestnicy rajdu jadą w rajdzie z własnej woli;
 • organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu;
 • organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu;
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rajdzie;
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie zbiorowe dla dorosłych uczestników rajdu;

 Na trasie zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych;
 • niszczenia przyrody;
 • używania szklanych pojemników i butelek;
 • zbaczania z trasy rajdu bez zgody Organizatora;

Informacje dodatkowe:

 • Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu;
 • w sprawach spornych nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator;
 • udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu;
 • przed startem przeprowadzona zostanie obowiązkowa rejestracja
  uczestników;
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rajdu ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne;
 • Organizator zapewnia doraźną pomoc techniczną
 • grupie towarzyszy osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy;
 • przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są Organizatorowi, który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną;
 • po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie;
 • wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów;

Wstępne zapisy w Bibliotece do dnia 1.06.2017, u Piotra Przytuły lub na filiach bibliotecznych w Góralicach i w Stołecznej.